Regulamin realizacji nagrań dźwiękowych w studiu RPM

1. Podstawą rozpoczęcia realizacji nagrania jest uzgodnienie ceny i przysłanie faxem 14 688 88 77 w. 24, 14 688 88 99 w. 24 - realizacja w Tarnowie lub 22 343 08 69 – realizacja w Warszawie) wypełnionego druku zlecenia produkcji lub podpisanie umowy o współpracy.

2. Tekst do nagrania należy przesłać pocztą elektroniczną w załączniku w formacie DOC. W przesyłce powinny znajdować się informacje o wyborze lektora oraz wskazówki interpretacyjne (wymowa fonetyczna słów obcojęzycznych, skrótów oraz wyrazów  charakterystycznych).

3. Terminy realizacji nagrań ustalane są każdorazowo indywidualnie i są uzależnione od wyboru lektora, skomplikowania strony technicznej oraz długości materiału.

4. Poprawki, które nastąpiły z winy RPM są bezpłatne, natomiast poprawki merytoryczne po nagraniu są płatne (np. zmiana tekstu, lektora itp.). Ich wysokość jest uzależniona od wybranego lektora oraz skomplikowania strony technicznej poprawianego materiału.

5. W przypadku spotów reklamowych - gdy produkcja nie została zaakceptowana - zmiana muzyki jest bezpłatna (w przypadku kilkukrotnego odrzucania proponowanej muzyki do produkcji – zleceniodawca zostaje skierowany do systemu muzyki online gdzie samodzielnie dokonuje wyboru muzyki).

6. Materiał przesyłany jest do zleceniodawcy pocztą elektroniczną w postaci mp3 (nagrania lektorskie – mono – mp3 128kb, inne produkcje – stereo – mp3 256 kb) w jednym pliku. Zmiany dźwięków na inne formaty oraz podział na pliki wymagają dodatkowych ustaleń.

7. Standardowy okres praw do wykorzystania dźwięku w mediach – 1 rok, zapowiedziach telefonicznych – bez ograniczeń czasowych, prezentacjach multimedialnych – bez ograniczeń czasowych, inne formy i przedłużenie – ceny ustalane indywidualnie.

8. Ceny podane w cenniku dotyczą nagrań jednej reklamy do 60 sekund. W przypadku prezentacji / filmów - cen odnoszących się do ilości stron, przez 1 stronę rozumie się stronę A4, 1800 znaków bez spacji (czcionka 15, Times New Roman). Nagrania dłuższe i niestandardowe – ceny ustalane indywidualnie. Prezentowane na stronie ceny są wartościami netto i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyceny przygotowanego do nagrania materiału, RPM zastrzega sobie prawo do jego wglądu celem dokładnego i ostatecznego określenia jego ceny.

10. RPM ma prawo odmowy przyjęcia materiału do realizacji bez podania przyczyny.

11. RPM ma prawo wycofania się z produkcji (nawet podczas jej trwania). W takim przypadku Zleceniodawca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami produkcji. RPM nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wycofaniem się z produkcji.

12. W przypadku, gdy zleceniodawca nie dokona samodzielnie wyboru lektora uczestniczącego w produkcji (wybór ten zleci RPM), a materiał nie zostanie zaakceptowany – koszty zmiany lektora pokrywa zleceniodawca.

13. RPM nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia materiału wynikły z przyczyn niezależnych od RPM.

14. RPM nie ponosi odpowiedzialności za treść produkcji (odpowiedzialność taką zawsze ponosi Klient – bez względu na okoliczności).

15. RPM nie ponosi odpowiedzialności za jakość pracy lektorów spoza Banku Głosów RPM.

16. Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawdzenia i potwierdzenia odbioru produkcji w ciągu 3 dni roboczych po przesłaniu (udostępnieniu) produkcji przez RPM. Jeśli w tym terminie nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, jest to równoznaczne z akceptacją i ostatecznym odbiorem produkcji. RPM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty (koszt nagrania kaset emisyjnych, koszt kampanii itp.) powstałe w wyniku niesprawdzenia przez Klienta poprawności nagranego tekstu / spotu - ze scenariuszem. 

17. Zastrzeżenia do produkcji należy zgłosić pisemnie w ciągu 3 dni od daty udostępnienia dźwięku. W przeciwnym razie RPM nie jest zobowiązana do dokonania poprawek.

18. Zleceniodawca ma prawo do emisji dźwięku zaraz po jego otrzymaniu (przed zapłatą za produkcję), jednak ma świadomość, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie może spowodować nałożenie na niego kary finansowej (o której jest mowa w pkt. 19).

19. Brak terminowego uregulowania należności za realizację nagrania jest równoznaczny z utratą praw do rozpowszechniania dźwięku (od momentu wyprodukowania go). W przypadku emisji lub jakiegokolwiek wykorzystania dźwięku bez praw - na zleceniodawcę może zostać nałożona kara w wysokości do 10-krotności ceny zamawianego dźwięku.

20. W przypadku braku płatności RPM przekazuje informacje o należnościach (wraz z karą - o której jest mowa w pkt. 19) do KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW / BIG – po czym RPM przekazuje sprawę do postępowania Sądowego i Komorniczego.

21. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach archiwizacyjnych RPM.

22. Jeśli wymaga tego proces produkcji, zleceniodawca wyraża zgodę na kontakt telefoniczny nawet w godzinach nocnych (w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach).

23. Zleceniodawca wyraża zgodę na rejestrowanie i archiwizowanie połączeń telefonicznych – podczas których zapadają ważne ustalenia dotyczące produkcji. 


Regulamin obowiązuje od 3 marca 2012.