FORMALNOŚCI

Druk zlecenia

Po uzgodnieniu warunków współpracy, należy przesłać poprawnie wypełnione zlecenie (skan lub zdjęcie).

Do pobrania

W przypadku pierwszej produkcji dla zleceniodawcy - przedpłata na podstawie faktury proforma.
 

Druk briefu

Brief - to wskazówki dla copywritera - bardzo pomocne przy pisaniu scenariuszy Państwa reklamy.
Na ich podstawie - nasz dział kreacji przygotuje tekst spotu.

Do pobrania


Regulamin

 1. Podstawą rozpoczęcia realizacji nagrania jest uzgodnienie ceny z RPM i przesłanie wypełnionego druku zlecenia produkcji lub podpisanie umowy o współpracy.
 2. Tekst do nagrania należy przesłać pocztą elektroniczną w załączniku. W przesyłce powinny znajdować się informacje o wyborze lektora oraz wskazówki interpretacyjne (wymowa fonetyczna słów obcojęzycznych, skrótów oraz wyrazów charakterystycznych).
 3. Terminy realizacji nagrań ustalane są każdorazowo indywidualnie i są uzależnione od wyboru lektora, skomplikowania strony technicznej oraz długości materiału.
 4. Poprawki, które nastąpiły z winy RPM są bezpłatne, natomiast poprawki merytoryczne po nagraniu są płatne (np. zmiana tekstu, lektora itp.). Ich wysokość jest uzależniona od wybranego lektora oraz skomplikowania strony technicznej poprawianego materiału.
 5. W przypadku spotów reklamowych - gdy produkcja nie została zaakceptowana - zmiana muzyki jest bezpłatna (w przypadku kilkukrotnego odrzucania proponowanej muzyki do produkcji – zleceniodawca zostaje skierowany do systemu muzyki online gdzie samodzielnie dokonuje wyboru muzyki).
 6. Materiał przesyłany jest do zleceniodawcy pocztą elektroniczną w postaci mp3 (nagrania lektorskie – mono – mp3 128kb, inne produkcje – stereo – mp3 256 kb) w jednym pliku. Zmiany dźwięków na inne formaty oraz podział na pliki wymagają dodatkowych ustaleń.
 7. Standardowy okres praw do wykorzystania dźwięku w mediach – 1 rok, zapowiedziach telefonicznych – bez ograniczeń czasowych, prezentacjach multimedialnych – bez ograniczeń czasowych, inne formy i przedłużenie – ceny ustalane indywidualnie.
 8. Ceny podane w cenniku dotyczą nagrań jednej reklamy do 60 sekund. W przypadku prezentacji / filmów - cen odnoszących się do ilości stron, przez 1 stronę rozumie się stronę A4, 1800 znaków bez spacji. Nagrania dłuższe i niestandardowe – ceny ustalane indywidualnie. Prezentowane na stronie ceny są wartościami netto i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyceny przygotowanego do nagrania materiału, RPM zastrzega sobie prawo do jego wglądu celem dokładnego i ostatecznego określenia jego ceny.
 10. RPM ma prawo odmowy przyjęcia materiału do realizacji bez podania przyczyny.
 11. RPM ma prawo wycofania się z produkcji (nawet podczas jej trwania). W takim przypadku Zleceniodawca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami produkcji. RPM nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wycofaniem się z produkcji.
 12. W przypadku, gdy zleceniodawca nie dokona samodzielnie wyboru lektora uczestniczącego w produkcji (wybór ten zleci RPM), a materiał nie zostanie zaakceptowany – koszty zmiany lektora pokrywa zleceniodawca.
 13. RPM nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia materiału wynikły z przyczyn niezależnych od RPM.
 14. RPM nie ponosi odpowiedzialności za treść produkcji (odpowiedzialność taką zawsze ponosi Klient – bez względu na okoliczności).
 15. RPM nie ponosi odpowiedzialności za jakość pracy lektorów spoza Banku Głosów RPM.
 16. Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawdzenia i potwierdzenia odbioru produkcji w ciągu 3 dni roboczych po przesłaniu (udostępnieniu) produkcji przez RPM. Jeśli w tym terminie nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, jest to równoznaczne z akceptacją i ostatecznym odbiorem produkcji. RPM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty (koszt nagrania kaset emisyjnych, koszt kampanii itp.) powstałe w wyniku niesprawdzenia przez Klienta poprawności nagranego tekstu / spotu - ze scenariuszem.
 17. Zastrzeżenia do produkcji należy zgłosić pisemnie w ciągu 3 dni od daty udostępnienia dźwięku. W przeciwnym razie RPM nie jest zobowiązana do dokonania poprawek.
 18. Zleceniodawca ma prawo do emisji dźwięku zaraz po jego otrzymaniu (przed zapłatą za produkcję), jednak ma świadomość, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie może spowodować nałożenie na niego kary finansowej (o której jest mowa w pkt. 19).
 19. Brak terminowego uregulowania należności za realizację nagrania jest równoznaczny z utratą praw do rozpowszechniania dźwięku (od momentu wyprodukowania go). W przypadku emisji lub jakiegokolwiek wykorzystania dźwięku bez praw - na zleceniodawcę może zostać nałożona kara w wysokości do 30-krotności ceny zamawianego dźwięku.
 20. W przypadku braku płatności RPM przekazuje informacje o należnościach (wraz z karą - o której jest mowa w pkt. 19) do KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW / BIG – po czym RPM przekazuje sprawę do postępowania Sądowego i Komorniczego.
 21. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach archiwizacyjnych RPM.
 22. Jeśli wymaga tego proces produkcji, zleceniodawca wyraża zgodę na kontakt telefoniczny.
 23. Zleceniodawca wyraża zgodę na rejestrowanie i archiwizowanie połączeń telefonicznych – podczas których zapadają ważne ustalenia dotyczące produkcji.
 24. Zlecenia można opłacać: gotówką (w siedzibie studia), przelewem, paypalem lub linkiem do szybkich płatności (tpay). Sposób płatności należy każdorazowo uzgodnić z realizatorem produkcji.
 25. Reklamacje do produkcji należy składać mailowo na adres: konrad@rpm.pl.  Termin rozpatrzenia reklamacji to 5 dni roboczych.
 26. Dane usługodawcy:  RPM Studio sp. z o.o.  33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 67, 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 80/97.  NIP: 9930075899.
   

Regulamin obowiązuje 1 maja 2023